Avtalssvillkor

§ 1 Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kunden och Återbruksbilen med avseende på den tjänst Kunden har valt (nedan kallad Tjänsten). Tjänsten inkluderar hantering av grovsopor vid Kundens tomtgräns med olika tidscykler och Extratjänster eller sådan annan tjänst som Återbruksbilen vid var tid erbjuder.

 

§ 2 Tjänsten

2.1 Återbruksbilen förbehåller sig rätten att ändra omfattningen och innehållet i Tjänsten, eller att upphöra med hela eller del av Tjänsten om det är påkallat av tekniska skäl eller på grund av lag eller annan myndighetsbestämmelse. 

2.2 Kunduppgifter och kundinformation kan komma att lämnas till tredje part där så krävs för att tjänsten ska fungera.

2.3 Allt som hämtas och hanteras av Tjänsten tillfaller Återbruksbilen om annat inte är överenskommet.

 

§ 3 Avgifter för Tjänsten

3.1 Avgifter för Tjänsten utgår i form av efterskottsbetalning. Betalning sker antingen med Swish eller senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid postfaktura tillkommer en postavgift.

3.2 Kunden ska snarast meddela Återbruksbilen om faktura anses felaktig. Har Kunden i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, ska Återbruksbilen bevilja anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Beviljas anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kunden är skyldig att betala.

3.3 Återbruksbilen har rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

3.4 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny abonnemangsperiod. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att Återbruksbilen skickat skriftligt meddelande till Kunden minst 30 dagar i förväg, via e-post eller brev eller genom information på Återbruksbilens hemsidor. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

3.5 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte avgifter för pågående Tjänster. 

3.6 Om punkterna under §5.3 inte uppfyllt äger Återbruksbilen rätt att ta ut en avgift om 99 kr. 

3.7 Om punkten §5.4 inte uppfyllt äger Återbruksbilen rätt att ta ut en avgift om 799 kr. Återbruksbilen har rätt att i efterhand fakturera denna avgift om det vid senare tillfälle framkommer att det som hämtats varit osorterat.

3.8 Alla priser för Tjänsten avser en (1) kubik (m3).

3.9 Till varje hantering ingår maximalt en (1) timme för upphämtning, ilastning och lämning på återbruk. Tar ilastningen längre tid än trettio (30) påbörjas en ny timme.

3.10 Vid de gånger Återbruksbilen debiteras extra kostnader för lämnat material på återbruket från hämtning har Återbruksbilen rätt att debitera kunden. Detta gäller även i efterhand.

 

§ 4 Återbruksbilens ansvar

4.1 Återbruksbilen och/eller anlitad underleverantör har rätt att vidta åtgärder som påverkar Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut.

4.2 Återbruksbilen ansvarar för fel i Tjänsten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation. Som fel anses inte obetydliga avvikelser och inte heller inskränkningar i tillgänglighet som Återbruksbilen har rätt att göra enligt dessa Allmänna villkor.

4.3 Återbruksbilen ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av Återbruksbilen och skadeståndsskyldighet ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från Återbruksbilens sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande abonnemangsperioden eller den beställda Tjänsten.

4.4 Den beloppsbegränsning som anges i punkt 6.3 gäller inte i förhållande till Kunden som är att anse som konsument enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

4.5 Krav på skadestånd skall, för att vara giltigt, framställas inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde märkt grunden för kravet.

4.6 Återbruksbilen raderar inte kundinformation så länge Tjänsten är aktiv, om inte Kunden skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet. Återbruksbilen förbehåller sig dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia.

4.7 Återbruksbilen hanterar all kundinformation som konfidentiell och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

§ 5 Kundens ansvar

5.1 Kunden ansvarar gentemot Återbruksbilen för att material som hanteras inom Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande svensk lagstiftning.

5.2 Kunden ska alltid ha korrekt, uppdaterad information registrerad hos Återbruksbilen som kan identifiera Kunden. E-postadressen används av Återbruksbilen för viktiga meddelanden avseende Tjänsten.

5.3 Kunden ansvarar för att ha placerat grovsoporna vid sin tomtgräns om annat inte är överenskommet.

5.4 Kunden ansvarar för att ha sorterat grovsoporna i separata påsar om annat inte är överenskommet.

5.5 Kund ansvarar för att de grovsoporna som hanteras endast tillhör sin egen fastighet och inte någon annans.

5.6 Kunden ansvarar för att tomtgräns inte är blockerad om annat inte är överenskommet.

5.7 Kunden ansvarar för att endast slänga grovsopor som ingår in den Tjänst Kunden beställt samt att farligt avfall inte finns med bland det som ska hämtas.

§ 6 Ändringar i Avtalet

6.1 Återbruksbilen har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts och meddelats Kunden. Kunden har alltid rätt att säga upp Avtalet till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.